Na rynek NewConnect wybiera się spółka zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z dziedziny Robotic Process Automation (RPA). PirxON ma zamiar pozyskać ok. 3 mln zł z emisji publicznej akcji m.in. na stworzenie własnej platformy RPA. Co wiemy o spółce, która ma zamiar zadebiutować na NewConnect już w czerwcu 2020 r.? Czym wyróżnia się ta oferta akcji?

Trzy segmenty działalności PirxON

PirxON SA jest spółką technologiczną, która zajmuje się tworzeniem specjalistycznego oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Rozwija rozwiązania z dziedziny Robotic Process Automation. Narzędzia RPA w sposób inteligentny odwzorowują zadania wykonywane przez ludzi wykorzystując oprogramowanie już używane w przedsiębiorstwach. Wspierają pracowników w przeprowadzaniu powtarzalnych i żmudnych czynności automatyzując część procesów biznesowych.Obecnie podstawowym segmentem działalności PirxON jest oferowanie rozwiązań z zakresu optymalizacji procesów związanych z zarządzaniem majątkiem trwałym i należnościami. Oferowane narzędzia wspierają obszary inwentaryzacji, księgowości z amortyzacją, serwisu, wypożyczenia, gospodarki magazynowej. Ponad 80% przychodów firmy pochodzi ze sprzedaży usług oraz abonamentów w tym segmencie.Drugą, intensywnie rozwijaną gałęzią działalności jest tworzony od 2018 własny dział RPA, w którym projektowane są na zlecenie rozwiązania IT usprawniające procesy biznesowe klientów. Obecnie podstawowym produktem segmentu jest PirxonRobot, czyli rozwiązanie informatyczne do zarządzania pracą robotów, ich dystrybucją i monitoringiem działania. Ten dział w zeszłym roku odpowiadał za 15% przychodów spółki.Ostatnim segmentem działalności, dopiero powstającym, jest projekt opracowania technologii pozwalającej na łatwe tworzenie nowych uniwersalnych aplikacji rzeczywistości rozszerzonej. Takie systemy łączące w sobie świat rzeczywisty i wirtualny mogą mieć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, usług i biznesu. Spółka pozyskała dotację ze środków unijnych na ten cel.Klientami PirxON są średnie i duże firmy oraz administracja publiczna. Większość przychodów obecnie generowanych przez firmę jest z realizowanych projektów dla jednostek administracji. Jednym z założeń spółki na następne lata jest zwiększenie udziału sektora prywatnego w strukturze przychodów.

Cele emisji akcji PirxOn

PirxON w zakresie rozwiązań RPA korzysta w znacznej mierze z rozwiązań partnerów. Zarząd zamierza to zmienić i bazować w przyszłości na własnej platformie Robotic Process Automation. Przez lata spółka wypracowała markę oraz zdobyła grono klientów, więc zaproponowanie autorskiego rozwiązania przełożyć się może dość szybko na zwiększenie marży i wzrost efektywności realizacji projektów.Głównym celem emisji jest więc stworzenie autorskiej platformy RPA, której budowa ma być zakończona do IV kw. 2020 r. Na ten cen PirxON planuje wydać 1,8 mln zł z pozyskanej puli 3 mln zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na działania marketingowe oraz wprowadzenie robotów RPA w abonamencie, czego efektem ma być zapewnienie stałych przepływów gotówki.

„Własna platforma RPA pozwoli Spółce na zwiększenie generowanej marży oraz wzrost efektywności realizacji projektów. Dodatkowo elementem strategii jest koncentracja na realizacji projektów długoterminowych. Obrany cel ma za zadanie zabezpieczyć spółkę przed okresowymi przestojami w realizacji projektów, zapewnić stałe przepływy gotówki oraz umożliwić efektywne realizowanie strategii rozwoju dotyczącej zespołów projektowych” – czytamy w dokumencie ofertowym.

Polityka dywidendowa PirxON

Zarząd nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy za lata 2019-2021. Zyski zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki.

Ryzyka i szanse rozwoju

PirxON działa w branży zaawansowanych technologii IT, więc i narażony jest na typowe dla tego sektora gospodarki ryzyka. Przede wszystkim w tym sektorze konkurencję dla PirxON stanowią firmy nie tylko lokalne, ale też z całego świata. Stosowane technologie podlegają też dynamicznym zmianom, co zmusza spółkę do większych nakładów na badania i rozwój, oraz zwiększa ryzyko wejścia na rynek nowych, konkurencyjnych rozwiązań.

Warto też wiedzieć, że światowa branża producentów IT ulega procesom konsolidacyjnym:

„Emitent od kilku lat obserwuje stopniowy proces konsolidacji światowych producentów IT, który pozytywnie wpływa na jakość oferty globalnych graczy oraz zmniejsza poziom rozdrobnienia rynku producentów. Łączenie struktur międzynarodowych koncernów może wpłynąć na zmianę polityki handlowej kontrahentów Pirxon S.A. oraz zwiększyć konkurencję na rynkach lokalnych wskutek łączenia kanałów partnerskich” – czytamy w dokumencie ofertowym.

W przypadku PirxON istotną część przychodów stanowi sektor publiczny. Uzależnienie od przetargów z tego segmentu stanowi ryzyko, któremu zarząd już przeciwdziała:

„Zamiarem Spółki jest rozwój sprzedaży w obszarze spółek komercyjnych. W tym celu spółka rozpoczęła intensywną kampanię promującą rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów biznesowych” – czytamy dalej w dokumencie ofertowym

Oprócz ryzyk, z których większość jest specyficzna dla każdej spółki z branży IT, są też szanse na rozwój. PirxON działa bowiem na rynku szybko rosnącym. Robotyzacja stanowisk pracy postępuje na całym świecie.

„Z raportu AT Kearney wynika, że w związku z automatyzacją tylko w czterech wybranych krajach: USA, Polsce, Indiach i na Filipinach, w ciągu pięciu lat ubędzie ponad 1mln miejsc pracy w sektorze usług biznesowych. W Polsce ma to być 34 tys. ze 143 tys. etatów w sektorze BPO. Stanie się tak w przypadku osób o niewielkich umiejętnościach wykonujących powtarzalną pracę” – czytamy w materiałach spółki.

Rynek, w którym PirxON prowadzi obecnie najbardziej dochodową działalność również wykazuje tendencje wzrostowe. Korporacje i mniejsze firmy coraz częściej uwzględniają w budżetach wydatki na oprogramowanie Enterprise Asset Management (EAM) w celu usprawnienia zarządzania zasobami.

„Według raportu Future Market Insights do 2028 roku przewiduje się, że poprawa ROI przy pomocy rozwiązań EAM, powszechna penetracja technologii Internet of Things (IoT) oraz stopniowy wzrost inwestycji w oprogramowanie będą głównymi czynnikami napędzającymi wzrost”- czytamy dalej

Także segment, w który dopiero spółka wchodzi, czyli rozwiązania z zakresu wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) staje się coraz bardziej obiecujący. Według raportu IDC z 2018 roku rynek VR i AR niemal podwoi wartość do 2021 r.Technologie te znajdują coraz szersze zastosowania w branżach takich jak przemysł (wirtualne środowiska testowe), medycyna, czy handel (wizualizacje produktów, przymierzalnie, wystawy).

Wyniki finansowe i prognozy

Podstawowym źródłem przychodów PirxON były systemy zarządzania aktywami (ok. 80% przychodów) oraz projekty RPA (ok. 15% przychodów). Spółka zakończyła 2018 r. z zyskiem na poziomie 691 tys. zł oraz EBITDA 952 tys. zł. Przychody w wskazanym okresie wyniosły 4,3 mln zł.W działalności PirxON występuje zjawisko sezonowości sprzedaży. Projekty informatyczne rozliczane są z reguły w czwartym kwartale. Właśnie ten okres odpowiada za połowę przychodów i zysków z całego roku. W pierwszym półroczu tego roku PirxON wygenerował 2,7 mln zł przychodu przy zerowym zysku. Ze względu na wspomnianą wyżej sezonowość, spółka spodziewa się znacznej poprawy wyników w IV kwartale. Na koniec 2019 r. zarząd przewiduje osiągnięcie 6 mln zł przychodów i 1 mln zł zysku. W kolejnych latach spółka oczekuje, że zysk netto ma osiągnąć poziom 1,25 mln zł.Prognozy wyników na następne lata mają też odzwierciedlenie w programie motywacyjnym dla kluczowych pracowników i współpracowników spółki na lata 2019-2022. Warunkiem uzyskania przez te osoby prawa do nabycia maksymalnej łącznej ilości 300 tys. akcji jest osiągnięcie przez PirxON do 1,5 mln zł zysku netto i przekroczenie średniej półrocznej giełdowej ceny akcji poziomu 11,75 zł.

Wycena akcji PirxON

Zarząd PirxON wyznaczył cenę za jedną akcję w wysokości 5,88 zł. Przekłada się ona na całkowitą wartość spółki po emisji w wysokości 18 mln zł.

„W celu wyznaczenia wartości PIRXON przed ofertą wykorzystano wskaźniki wyceny spółek publicznych o zbliżonym charakterze działalności. W wycenie wzięto pod uwagę wyniki finansowe Spółki za 2018 r. oraz prognozę wyników za lata 2019-2020. Wartość PIRXON po ofercie uwzględnia pozyskanie kapitału w kwocie 3,0 mln PLN” – czytamy w materiałach informacyjnych.

Wycena została opracowana w oparciu o wskaźniki spółek o podobnym profilu działalności z 20% dyskontem z tytułu niepublicznego charakteru spółki PirxON.

Harmonogram oferty PirxON

Etap

Termin

Zapisy na akcje Do 24 października 2019 r.
Ogłoszenie przydziału akcji Do dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji
Planowane wejście na NewConnect Czerwiec 2020 r.

* Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Źródło: StrefaInwestorów.pl