Firma i adres spółki

PIRXON SA

ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

+48 58 320 57 34

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”,

PIRXON SPÓŁKA AKCYJNA
(dalej jako: „Spółka”), 

informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

Natomiast po dniu 1 marca 2026 r.

nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami,
zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy
do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki:

PIRXON SPÓŁKA AKCYJNA,
80-172 GDAŃSK,
UL. TRZY LIPY 3,

tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 58 320 57 34.