projekt Pirxon w ramach GameINN

TYTUŁ PROJEKTU

 

Opracowanie i implementacja systemu sztucznej inteligencji wirtualnych postaci pozwalającego na symulację ich realistycznych zachowań i interakcji z graczem na podstawie autonomicznej analizy obrazu uczestników gry w czasie rzeczywistym

CELE PROJEKTU


Celem projektu jest stworzenie platformy umożliwiającej tworzenie gier multiplayer-AR (wieloosobowych gier w rzeczywistości rozszerzonej) z wykorzystaniem cloud renderingu oraz machine learningu.

EFEKTY PROJEKTU


Rezultat projektu, czyli nowa platforma Pirxon, zostanie wdrożona bezpośrednio w działalności lidera konsorcjum. Platforma oparta będzie na algorytmach opracowanych wspólnie z partnerem konsorcjum – Politechniką Warszawską i wyposażona w pierwszy system wizyjny wspierający rozgrywki multiplayer w rozszerzonej rzeczywistości w czasie rzeczywistym.

PROGRAM WSPARCIA


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Całkowita wartość projektu – 5 952 653,62 zł

Kwota dofinansowania z UE – 4 706 912,52 zł, w tym dla Pirxon Software Sp. z o.o.: 2 620 018,76 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 do 30.06.2023

Projekty unijne - pasek z logotypami (Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska)

TYTUŁ PROJEKTU


Opracowanie środowiska RAD (Rapid Application Development) wraz z użytecznymi (User Experience) kontrolkami interfejsu AR (Augmented Reality) i stworzenie innowacyjnej platformy w modelu SaaS (Software as a Service) pozwalającej na tworzenie aplikacji biznesowych na okulary rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality
). (nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-002/17)

CELE PROJEKTU


Przedmiotem projektu jest realizacja prac B+R w zakresie opracowania technologii pozwalającej na szybkie i łatwe tworzenie nowych uniwersalnych aplikacji rzeczywistości rozszerzonej do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, usług i biznesu. Planowane prace badawcze zmierzać będą do opracowania modelowego zestawu technologii pozwalających na zbudowanie platformy typu RAD (ang. rapid application development) dla technologii AR, czyli metodologii udostępniającej użytkownikowi (twórcy aplikacji) duże możliwości szybkiego prototypownia i możliwie szerokiego zestawu gotowych komponentów (np. kontrolek) realizujących kluczowe funkcje wynikowej aplikacji.

EFEKTY PROJEKTU


Efektem realizacji projektu będą wyniki prac B+R, które pozwolą na ich komercjalizację poprzez wdrożenie we własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w postaci uruchomienia innowacyjnej platformy w modelu SaaS. Pozwoli to zdobyć nowe rynki zbytu, umocnić pozycję PIRXON S.A. jako innowacyjnej firmy technologicznej oraz poprawić wskaźniki ekonomiczne. Rezultaty projektu są ściśle powiązane z efektami realizacji OP Komercjalizacja Wiedzy, ponieważ projekt wpłynie na wzrost liczby przedsiębiorstw inwestujących w rozwiązania innowacyjne oraz zwiększy prywatne wydatki B+R w zakresie inteligentnej specjalizacji regionu (ISP 2). Efektem projektu będzie również wzrost konkurencyjności i innowacyjności PIRXON S.A. w wyniku realizacji prac B+R, prowadzących do opracowania platformy, umożliwiającej tworzenie aplikacji biznesowych bazujących na AR.

Całkowita wartość projektu – 1 890 502,86 zł

Kwota dofinansowania z UE – 1 388 477,15 zł

PIRXON SA w ramach projektu:

„Pomorski Broker Eksportowy.
Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Pomorski Brokwer Eksportowy Logotyp

dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej

  • 2. Przedsiębiorstwa, Działania
  • 2.3. Aktywność eksportowa,
Pomorskie Logotyp 500px
Projekty unijne - pasek z logotypami (Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska)

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizuje następujące granty:

PROJEKT 1

„Wzrost potencjału eksportowego firmy PIRXON SA na rynku węgierskim oraz brytyjskim poprzez udział w międzynarodowych misjach gospodarczych”

Cel projektu:

Wzrost aktywności eksportowej firmy PIRXON SA poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu dla oferowanych przez firmę produktów. W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo zamierzać skierować swoją ofertę zwłaszcza na rynek brytyjski i węgierski. Rynki te są najbrzydziej perspektywiczne z punktu widzenia wnioskodawcy.

Realizacja projektu pozwoli na wypromowanie produktów firmy, na rynku węgierskim oraz brytyjskim, poprzez udział w następujących Konferencjach:

– RPA Conferences,
– The AI Summit.

Numer umowy: UDG-PBE.03.2019/208

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 69 666,96 zł

Wysokość dofinansowania: 34 833,48 zł

Pliki do pobrania

PROJEKT 2

„Wzrost potencjału eksportowego firmy PIRXON SA na rynku węgierskim oraz brytyjskim poprzez udział w międzynarodowych misjach gospodarczych”

CEL PROJEKTU

Wzrost potencjału eksportowego firmy PIRXON SA na rynku brytyjskim poprzez udział w międzynarodowej misji gospodarczej.

Numer umowy: UDG-PBE.03.2019/207

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 68 311,19 zł

Wysokość dofinansowania: 34 155,59 zł

Pliki do pobrania

POMORSKI BROKER EKSPORTOWY - CELE PROJEKTU

Pomorski Broker Eksportowy ma na celu ułatwienie firmom z sektora MSP rozwój działalności na rynkach międzynarodowych. To pierwszy w województwie pomorskim kompleksowy system wspierający działalność przedsiębiorców za granicą. Kierowany jest zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych a mają potencjał, jak również do prowadzących działalność na rynkach zagranicznych.

Projekty unijne - pasek z logotypami (Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska)