Projekty unijne - pasek z logotypami (Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska)

TYTUŁ PROJEKTU


Opracowanie środowiska RAD (Rapid Application Development) wraz z użytecznymi (User Experience) kontrolkami interfejsu AR (Augmented Reality) i stworzenie innowacyjnej platformy w modelu SaaS (Software as a Service) pozwalającej na tworzenie aplikacji biznesowych na okulary rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality
). (nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-002/17)

CELE PROJEKTU


Przedmiotem projektu jest realizacja prac B+R w zakresie opracowania technologii pozwalającej na szybkie i łatwe tworzenie nowych uniwersalnych aplikacji rzeczywistości rozszerzonej do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, usług i biznesu. Planowane prace badawcze zmierzać będą do opracowania modelowego zestawu technologii pozwalających na zbudowanie platformy typu RAD (ang. rapid application development) dla technologii AR, czyli metodologii udostępniającej użytkownikowi (twórcy aplikacji) duże możliwości szybkiego prototypownia i możliwie szerokiego zestawu gotowych komponentów (np. kontrolek) realizujących kluczowe funkcje wynikowej aplikacji.

EFEKTY PROJEKTU


Efektem realizacji projektu będą wyniki prac B+R, które pozwolą na ich komercjalizację poprzez wdrożenie we własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w postaci uruchomienia innowacyjnej platformy w modelu SaaS. Pozwoli to zdobyć nowe rynki zbytu, umocnić pozycję PIRXON S.A. jako innowacyjnej firmy technologicznej oraz poprawić wskaźniki ekonomiczne. Rezultaty projektu są ściśle powiązane z efektami realizacji OP Komercjalizacja Wiedzy, ponieważ projekt wpłynie na wzrost liczby przedsiębiorstw inwestujących w rozwiązania innowacyjne oraz zwiększy prywatne wydatki B+R w zakresie inteligentnej specjalizacji regionu (ISP 2). Efektem projektu będzie również wzrost konkurencyjności i innowacyjności PIRXON S.A. w wyniku realizacji prac B+R, prowadzących do opracowania platformy, umożliwiającej tworzenie aplikacji biznesowych bazujących na AR.

Całkowita wartość projektu – 1 890 502,86 zł

Kwota dofinansowania z UE – 1 388 477,15 zł