Projekty Unijne

1

Tytuł projektu

„Opracowanie i implementacja systemu sztucznej inteligencji wirtualnych postaci pozwalającego na symulację ich realistycznych zachowań i interakcji z graczem na podstawie autonomicznej analizy obrazu uczestników gry w czasie rzeczywistym”.

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie platformy umożliwiającej tworzenie gier multiplayer-AR
(wieloosobowych gier w rzeczywistości rozszerzonej) z wykorzystaniem cloud renderingu oraz machine learningu.

Efekt projektu

Rezultat projektu, czyli nowa platforma Pirxon, zostanie wdrożona bezpośrednio w działalności lidera konsorcjum. Platforma oparta będzie na algorytmach opracowanych wspólnie z partnerem konsorcjum – Politechniką Warszawską i wyposażona w pierwszy system wizyjny wspierający rozgrywki multiplayer w rozszerzonej rzeczywistości w czasie rzeczywistym.

Program wsparcia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Wartość projktu

5 952 653,62 zł

Wartość dofinansowania

4 706 912,52 zł

w tym dla Pirxon Software Sp. z o.o.: 2 620 018,76 zł

Okres realizacji projektu

01.08.2020 – 30.06.2023

2

Tytuł projektu

Opracowanie środowiska RAD (Rapid Application Development) wraz z użytecznymi (User Experience) kontrolkami interfejsu AR (Augmented Reality) i stworzenie innowacyjnej platformy w modelu SaaS (Software as a Service) pozwalającej na tworzenie aplikacji biznesowych na okulary rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality). (nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-002/17)

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest realizacja prac B+R w zakresie opracowania technologii pozwalającej na szybkie i łatwe tworzenie nowych uniwersalnych aplikacji rzeczywistości rozszerzonej do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, usług i biznesu. Planowane prace badawcze zmierzać będą do opracowania modelowego zestawu technologii pozwalających na zbudowanie platformy typu RAD (ang. rapid application development) dla technologii AR, czyli metodologii udostępniającej użytkownikowi (twórcy aplikacji) duże możliwości szybkiego prototypownia i możliwie szerokiego zestawu gotowych komponentów (np. kontrolek) realizujących kluczowe funkcje wynikowej aplikacji.

Efekt projektu

Efektem realizacji projektu będą wyniki prac B+R, które pozwolą na ich komercjalizację poprzez wdrożenie we własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w postaci uruchomienia innowacyjnej platformy w modelu SaaS. Pozwoli to zdobyć nowe rynki zbytu, umocnić pozycję PIRXON S.A. jako innowacyjnej firmy technologicznej oraz poprawić wskaźniki ekonomiczne. Rezultaty projektu są ściśle powiązane z efektami realizacji OP Komercjalizacja Wiedzy, ponieważ projekt wpłynie na wzrost liczby przedsiębiorstw inwestujących w rozwiązania innowacyjne oraz zwiększy prywatne wydatki B+R w zakresie inteligentnej specjalizacji regionu (ISP 2). Efektem projektu będzie również wzrost konkurencyjności i innowacyjności PIRXON S.A. w wyniku realizacji prac B+R, prowadzących do opracowania platformy, umożliwiającej tworzenie aplikacji biznesowych bazujących na AR.

Wartość projktu

1 890 502,86 zł

Wartość dofinansowania

1 388 477,15 zł

3

Tytuł projektu

„Wzrost potencjału eksportowego firmy PIRXON SA na rynku węgierskim oraz brytyjskim poprzez udział w międzynarodowych misjach gospodarczych”

Cel projektu

Wzrost aktywności eksportowej firmy PIRXON SA poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu dla oferowanych przez firmę produktów. W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo zamierzać skierować swoją ofertę zwłaszcza na rynek brytyjski i węgierski. Rynki te są najbrzydziej perspektywiczne z punktu widzenia wnioskodawcy.

Realizacja projektu pozwoli na wypromowanie produktów firmy, na rynku węgierskim oraz brytyjskim, poprzez udział w następujących Konferencjach:
– RPA Conferences,
– The AI Summit.

Wartość projktu

69 666,96 zł

Wartość dofinansowania

34 833,48 zł

4

Tytuł projektu

„Wzrost potencjału eksportowego firmy PIRXON SA na rynku węgierskim oraz brytyjskim poprzez udział w międzynarodowych misjach gospodarczych”

Cel projektu

Wzrost potencjału eksportowego firmy PIRXON SA na rynku brytyjskim poprzez udział w międzynarodowej misji gospodarczej.

Numer umowy: UDG-PBE.03.2019/207

Wartość projktu

68 311,19 zł

Wartość dofinansowania

34 155,59 zł

Poznaj naszą ofertę i zobacz,

co możemy zrobić dla Ciebie.

ZAUFALI NAM

Skorzystaj z optymalizacji

na miarę przyszłości

PIRXON S.A.
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
GPNT, Budynek B, parter

tel.: +48 58 320 57 34
fax.: +48 58 742 17 18
email: biuro@pirxon.com
NIP: 957-09-94-350
REGON: 220595000
KRS: 0000756045

ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT © 2020 PIRXON