Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką prywatności serwisu internetowego www.pirxon.com

 

Część I

Postanowienia ogólne
 

1. Realizując przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019, poz. 123), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2018, poz. 1954) Spółka PIRXON SA z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Trzy Lipy 3; 80-172 Gdańsk) wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności: rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, wymagania techniczne, zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, politykę prywatności.

2. Polityka prywatności określa w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, informacje w zakresie stosowania w serwisie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych, a także politykę informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy (współpracy).

3. Definicje pojęć:

3.1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

3.2. Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

3.3. Serwis Internetowy – strona internetowa www.pirxon.com prowadzona przez Usługodawcę,

3.4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

3.5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

3.6. Usługodawca – Spółka PIRXON SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3; 80-172 Gdańsk,

3.7. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

3.8. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu Internetowego, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego.

5. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest spółka PIRXON SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3; 80-172 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756045; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy – KRS, kapitał zakładowy w wysokości 240.000,00 zł, NIP: 9570994350; REGON: 220595000, adres poczty elektronicznej: biuro@pirxon.com (dalej „Administrator”) i będąca jednocześnie Usługodawcą oraz Operatorem Serwisu Internetowego.

6. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: 58 320-57-34, pod adresem email: biuro@pirxon.com bądź pisemnie na adres wskazany powyżej.

 

Część II

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 

1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1.1. W ramach Serwisu Internetowego drogą elektroniczną świadczone są w szczególności nieodpłatnie następujące usługi:

 • formularz kontaktowy,
 • formularz zapisu na newsletter.,
 • formularz aplikacji na wybrane stanowisko w zakładce „Kariera”
 

1.2. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.3. Z formularza kontaktowego może skorzystać każdy Użytkownik Serwisu Internetowego, po podaniu pól niezbędnych w formularzu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu kontaktu z Użytkownikiem. Skorzystanie z formularza oznacza zaakceptowanie warunków świadczenia usługi określonych w niniejszym regulaminie. Usługa polega na odpisaniu wiadomości na podany przez Użytkownika adres e-mail lub oddzwonieniu do niego. Podane dane będą przetwarzane tylko zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.

1.4. Zapisać się na otrzymywanie newslettera może każdy Użytkownik Serwisu Internetowego, po podaniu adresu e-mail i wyrażeniu zgody na wykorzystanie adresu w celu otrzymywania newslettera zawierającego w szczególności oferty usług Usługodawcy, treści promocyjne lub handlowe. Zapisanie się na newsletter oznacza zaakceptowanie warunków świadczenia usługi określonych w niniejszym regulaminie. Podane dane będą przetwarzane tylko zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.

1.5. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie podania danych, wyrażeniu zgody i kliknięciu „wyślij”.

1.6. W przypadku formularza kontaktowego Umowa zostaje rozwiązana w momencie zakończenia kontaktu.

1.7. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania „Newslettera” poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakresie.

2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.

2.2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

2.4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy informacji:

 • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 

2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie www przed rozpoczęciem prac.

2.7. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

2.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

3. Wymagania techniczne

3.1. W celu skorzystania z usług niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa z włączonymi plikami cookies oraz włączona obsługa Java Script. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby umożliwić użytkownikowi skorzystanie z usługi za pomocą wszelkich przeglądarek internetowych, na wszelkiego rodzaju urządzeniach, przy użyciu wszelkich systemów operacyjnych. Jednocześnie gwarantuje poprawne działanie usługi w przeglądarkach Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer i inne.

3.2. Dla poprawnego działania usług konieczne jest minimum co najmniej jedno aktywne konto e-mail w przypadku usługi „formularza kontaktowego”.

3.3. Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Cookies przez Usługobiorcę.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Usługodawcę, w tym zawarcia i wykonania umowy należy składać:

 • pisemnie na adres Usługodawcy: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk lub
 • faksem na numer 58 742-17-18 lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@pirxon.com
 

4.2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

4.3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, daty wystąpienia nieprawidłowości, danych kontaktowych składającego reklamacji.

4.4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5. Dane osobowe Usługobiorcy

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, podawanych przy rejestracji do usługi formularza kontaktowego oraz formularza zapisu na newsletter.

5.2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych Usługodawcy określa Polityka prywatności.

6. Zmiany w Regulaminie

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu Internetowego. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

 

Część III

Polityka prywatności
 

1. Informacje ogólne

1.1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • przetwarzanie danych osobowych ujętych w CV przez administratora danych PIRXON S.A.,
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl, funkcjonującego pod adresem home.pl,
 • prowadzenie newslettera,
 • prowadzenie systemu komentarzy,
 • prowadzenie forum internetowego,
 • prowadzenie rozmów typu chat online,
 • prezentacja oferty lub informacji.
 

1.2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że

 • zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 

1.3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Podstawy przetwarzania danych

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. Cel i zakres zbierania danych

3.1. Każdorazowo cel przetwarzania, zakres danych osobowych oraz ewentualnie odbiorcy danych osobowych Użytkownika, który dane przekazuje do przetwarzania Administratorowi wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa, dodatkowo dane mogą być doprecyzowywane w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.

3.2. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego.

3.3. Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik może nie przekazywać swoich danych osobowych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie świadczyć Usług na rzecz Użytkownika. W związku z charakterem niektórych Usług dostępnych w serwisie, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych.

3.4. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, okresach, podstawach i zakresie:

Cel przetwarzania danych Okres przechowywania Podstawa prawna i zakres przetwarzanych danych
Formularz kontaktowy Do momentu zakończenia kontaktu. Art. 6 i 17 RODO
Część II Art. 1.6 Regulaminu

 • Imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail
Zapis na newsletter Do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera. Art. 6 i 17 RODO
Część II Art. 1.7 Regulaminu

 • Adres e-mail
Rekrutacja do pracy

Okres realizacji procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko.

Zgoda na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – 12 miesięcy.

Art. 6 i 17 RODO
Dane osobowe wymienione w art. 22Kodeksu pracy.
 

4. Odbiorcy danych

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4.3. Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe;
 • Klienta wybranego dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 

5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania

5.1. Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa art. 15 RODO;
 • prawo niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych na podstawie z art. 18 ust. 1 RODO
  z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo przeniesienia swoich danych, w sytuacjach przewidzianych w art. 20 ust. 1 RODO;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w art. 21 RODO;
 • prawo do zakwestionowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa, zgodnie z art. 22 RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.
 

6. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na przesłankach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. e oraz f RODO, tj. w szczególności niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6.2. Dodatkowo, w każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania; jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

7. Polityka informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy (współpracy)

7.1. Przesłanie aplikacji CV na adres e-mail praca@pirxon.com jest wyrażeniem zgody na udział w procesie rekrutacji oraz oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w dokumentach aplikacyjnych przez Administratora danych osobowych.

7.2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże niezbędna do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

7.3. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PIRXON S.A. z siedzibą przy ul. Trzy Lipy 3B, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-172 Gdańsk) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

W przypadku woli udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zawarcie w CV także dodatkowej klauzuli: „Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

7.4. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.

7.5. Administrator danych osobowych gwarantuje spełnienie wszystkich praw przysługujących Kandydatom do pracy (współpracy), a wynikających z RODO to jest w szczególności:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do przenoszenia danych – dotyczy Kandydatów do pracy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych w określonym celu, a przetwarzanie ich danych odbywa się w formie elektronicznej.
 

7.6. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.

7.7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przez Kandydata przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

7.9. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

7.10. Dane udostępnione w procesie rekrutacji nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz świadczące usługi informatyczne dla Administratora.

7.11. Dane udostępnione w procesie rekrutacji nie będą podlegały profilowaniu.

7.12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.13. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

8. Cookies i dane eksploatacyjne

8.1. Serwis korzysta z plików cookies.

8.2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis Internetowy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

8.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani,
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego,
 • dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego,
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego,
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • realizacji celów określonych poniżej w części „Istotne techniki marketingowe”.
 

8.4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

8.5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

8.6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 

Urządzenia mobilne:

 

8.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu Internetowego.

8.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

8.9. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

8.10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

8.11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8.12. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

8.13. Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

8.14. Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

8.15. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

8.16. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

8.17. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Informacje w formularzach

9.1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

9.2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

9.3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

9.4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.  Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

9.6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administratorem Serwisu w tym zakresie współpracuje.

9.7. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.

10. Komentarze

10.1. W przypadku, kiedy odwiedzający Serwis zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

10.2. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

11. Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

12. Istotne techniki marketingowe

12.1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

12.2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

12.3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

12.4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

12.5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

13. Logi serwera

13.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

13.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.
 

13.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

13.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

14. Osadzone treści z innych witryn

14.1. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

14.2. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem, jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

15. YouTube

15.1. Nasza strona korzysta z wtyczek z YouTube, które są obsługiwane przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

15.2. Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Tutaj serwer YouTube jest informowany o tym, którą z naszych stron odwiedziłeś.

15.3. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube pozwala powiązać zachowanie przeglądarki bezpośrednio z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

15.4. YouTube jest używany, aby uczynić naszą stronę atrakcyjną. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO.

15.5. Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych YouTube pod https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

16. Vimeo

16.1. Nasz Serwis Internetowy wykorzystuje funkcje oferowane przez portal wideo Vimeo. Usługa ta jest świadczona przez Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

16.2. Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron z wtyczką Vimeo, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. Tutaj serwer Vimeo jest informowany o tym, którą z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo otrzyma Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany do Vimeo, gdy odwiedzasz naszą wtyczkę lub nie masz konta Vimeo. Informacje są przesyłane do serwera Vimeo w USA, gdzie są przechowywane.

16.3. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Vimeo, Vimeo pozwala powiązać Twoje zachowanie podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

16.4. Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Vimeo pod adresem https://vimeo.com/privacy.

17. Google Web Fonts

17.1. Dla jednolitej reprezentacji czcionek Serwis Internetowy używa czcionek internetowych dostarczonych przez Google. Po otwarciu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

17.2. W tym celu Twoja przeglądarka musi ustanowić bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Google dowiaduje się zatem, że nasz Serwis Internetowy był dostępny za pośrednictwem adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej wtyczki. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO.

17.3. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa standardowej czcionki.

17.4. Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.

18. SoundCloud

18.1. Na naszych stronach mogą być zintegrowane wtyczki sieci społecznościowej SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, UK). Wtyczki SoundCloud można rozpoznać po logo SoundCloud na naszej stronie.

18.2. Kiedy odwiedzasz naszą stronę, bezpośrednie połączenie między twoją przeglądarką a serwerem SoundCloud jest ustanawiane przez wtyczkę. Umożliwia to SoundCloud otrzymywanie informacji, które odwiedziłeś naszą stronę z adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie SoundCloud, możesz połączyć zawartość naszych stron z profilem SoundCloud. Oznacza to, że SoundCloud może powiązać wizyty na naszych stronach z kontem użytkownika. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jako dostawca tych stron nie mamy wiedzy o treści przesyłanych danych ani o tym, jak będą one wykorzystywane przez SoundCloud.

18.3. Więcej informacji na temat polityki prywatności SoundCloud można znaleźć na stronie https://soundcloud.com/pages/privacy.

18.4. Jeśli nie chcesz, aby SoundCloud powiązał Twoją wizytę z naszą stroną z Twoim kontem SoundCloud, wyloguj się z konta SoundCloud.

19. Postanowienia końcowe

19.1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.

19.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze,
 • dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera,
 • hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników,
 • operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 • w celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 

19.3. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i stosownie do potrzeb Administrator może zmieniać oraz uzupełniać niniejszy dokument. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w naszym Serwisie Internetowym.

 

Część IV

RODO
 

1. Informacje ogólne

1.1. W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami RODO.

1.2. Poniżej Administrator, w wykonaniu obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 13 i 14 RODO,  przedstawia cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora poza Serwisem Internetowym.

2. Obsługa korespondencji e-mail.

2.1. W sytuacji kierowania do Administratora korespondencji drogą e-mailową, niezwiązanej z usługami świadczonymi przez Administratora na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja.

2.2. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na konieczności obsługi sprawy/zapytania przedstawionego w korespondencji e-mail kierowanej do Administratora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2.3. Okres przetwarzania danych osobowych: do czasu załatwienia sprawy związanej z prowadzoną korespondencją e-mail.

3. Kontakt telefoniczny

3.1. W sytuacji kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem telefonu, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych jeżeli okaże się to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy rozmowa telefoniczna. Obsługa sprawy na dalszym etapie jej prowadzenia może być dokonywana w drodze korespondencji e-mail o ile wyrazisz na to zgodę i podasz swój adres e-mail.

3.2. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na konieczności załatwienia sprawy zgłoszonej do Administratora za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

3.3. Okres przetwarzania danych osobowych: do czasu załatwienia sprawy opisanej w ramach przeprowadzonej rozmowy telefonicznej.

4. Facebook

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które polubiły profile społecznościowe Administratora:
https://www.facebook.com/PIRXONSA/ oraz
https://www.facebook.com/PirxonRobot/

4.2. Administrator prowadzi ww. profile społecznościowe, celem informowania o bieżącej działalności gospodarczej Administratora, a także w celu komunikowania się ze społecznością, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Facebook-a, w szczególności poprzez wstawianie postów, komentarzy, odpowiedzi na komentarze, prowadzenia korespondencji w ramach usługi wiadomości dostępnej na omawianym portalu.

4.3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prawie do prowadzenia i zarządzania profilem społecznościowym Administratora.

4.4. Okres przetwarzania danych osobowych: do czasu wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych lub do czasu podjęcia przez daną osobę czynności, tj. usunięcia postów/komentarzy/ cofnięcia opcji „Lubię to”, w wyniku których dane osobowe tej osoby przestaną być widoczne dla Administratora oraz innych użytkowników profilów społecznościowych Administratora.

5. Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów, a także w związku z marketingiem bezpośrednim usług i produktów

5.1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby:

 • udzielenia informacji za pośrednictwem poczty e-mail, rozmowy telefonicznej lub wiadomości SMS/MMS odnośnie danego produktu/usługi;
 • dokonania wyceny realizacji danej usługi/dostawy produktu;
 • wykonania i rozliczenia umowy zawartej przez Administratora z klientem;
 • realizacji usług serwisowych w ramach umowy zawartej z klientem;
 • realizacji procedury reklamacyjnej/gwarancyjnej/ z tytułu rękojmi w związku z zawartą przez Administratora umową z klientem;
 • marketingu bezpośredniego usług i produktów, celem kierowania do klienta treści marketingowych różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, MMS/SMS, rozmowy telefonicznej;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z zawarciem przed Administratora umowy z klientem.
 

5.2. Administrator przetwarza także dane kontaktowe osób odpowiedzialnych po stronie klienta/potencjalnego klienta Administratora za wykonywanie umowy z Administratorem lub podjęcie działań zmierzających do zawarcia tej umowy.

5.3. Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy to marketingu bezpośredniego). Okres przetwarzania danych osobowych: do czasu cofnięcia zgody.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Twoje żądanie czynności przed zawarciem umowy (udzielanie informacji odnośnie danego produktu/usługi; dokonanie wyceny realizacji danej usługi/dostawy produktu), a także w związku z realizacją umowy (w tym jej rozliczenia, realizacji usług serwisowych; realizacji procedury reklamacyjnej/gwarancyjnej/z tytułu rękojmi) – do czasu realizacji umowy.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej, a także innymi obowiązkami ciążącymi na Administratorze z mocy prawa – do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz wykonania innych obowiązków ciążących na Administratorze z mocy prawa,

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z przechowywaniem danych osobowych w związku z możliwością dochodzenia roszczeń przez każdą ze stron – do czasu przedawnienia roszczeń.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób odpowiedzialnych po stronie klienta/potencjalnego klienta Administratora za wykonywanie umowy z Administratorem lub podjęcie działań zmierzających do zawarcia tej umowy – do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zawarciem umowy z klientem, a w przypadku braku zawarcia umowy w okresie oznaczonym poniżej.

Okres przetwarzania danych osobowych w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem:

 • do czasu otrzymania informacji, że po otrzymaniu wyceny nie jesteś zainteresowany zawarciem umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia ostatniego kontaktu telefonicznego/mailowego/SMS-owego związanego z dokonaniem wyceny realizacji danej usługi/dostawy produktu;
 • w przypadku udzielenia informacji odnośnie danego produktu/usługi – do czasu otrzymania informacji, że po otrzymaniu wnioskowanej informacji nie jesteś zainteresowany zawarciem umowy na dany produkt/usługę, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia ostatniego kontaktu telefonicznego / mailowego / SMS-owego związanego z informacją o produkcie/usłudze.
 

6. Monitoring wizyjny oraz kontrola wstępu

6.1. Biura zajmowane przez Administratora w jego siedzibie w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3, zlokalizowane są w budynku objętym monitoringiem wizyjnym. Monitoring wizyjny jest realizowany przez zarządcę budynku, firmę PSSE Media Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk.

6.2. Monitoring wizyjny jest wykonywany wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ewentualnie w celu obrony lub dochodzenia roszczeń Administratora. Zakresem monitoringu wizyjnego są objęte wyłącznie korytarze, obszar wejścia do windy, obszar wejścia do budynku, obszar przed budynkiem. Wymienione miejsca są oznakowane, dzięki czemu można w szybki sposób uzyskać informację, że dany obszar jest objęty monitoringiem. Zakresem monitoringu wizyjnego nie są objęte pomieszczenia socjalne jak kuchnia, szatnia, łazienki.

6.3. Administrator, w razie konieczności weryfikacji zdarzenia, które stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub doprowadziło do naruszenia tego bezpieczeństwa, ma prawo żądać udostępnienia Administratorowi monitoringu z danego okresu. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych otrzymanych przez Administratora, w ramach udostępnionego Administratorowi monitoringu wizyjnego, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia Administratora oraz ochrony jego praw. Z kolei okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora, uzyskanych w związku z udostępnieniem monitoringu wizyjnego: do czasu wyjaśnienia sprawy związanej z zagrożeniem dla bezpieczeństwa osób i mienia lub do czasu przedawnienia roszczeń Administratora z tytułu stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia.

7. Odbiorcy danych

7.1. Dla prawidłowego funkcjonowania działalności gospodarczej Administratora konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

7.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

7.3. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe;
 • Klienta wybranego dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

8.1. Aktualnie Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG. W sytuacji konieczności przekazania danych osobowych poza EOG, Administrator przekaże dane tylko i wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, a w sytuacji przekazywania danych do USA –podmiotom uczestniczącym w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

8.2. Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych poza EOG na etapie zbierania danych osobowych, które mają być przekazane poza obszar EOG lub na etapie zaistnienia potrzeby do przekazania danych osobowych poza obszar EOG w przypadku danych przetwarzanych przez Administratora.

9. Profilowanie

9.1. Twoje dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

10. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

10.1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Tobie szereg uprawnień:

 • prawo dostępu do danych osobowych: czyli prawo do uzyskania informacji o tym w jaki sposób i w jakim zakresie są przetwarzane Twoje dane oraz prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych.. Administrator może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
 • prawo sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły);
 • prawo usunięcia Twoich danych (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Administrator je przetwarzał);
 • prawo ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby Administrator przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, o ile niniejsze żądanie nie uniemożliwia realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, o czym Administrator Cię poinformuje);
 • prawo do przenoszenia Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez Administratora Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz mu o tym. Administrator stara się bezzwłocznie reagować na uwagi i sugestie.
 

10.2. Wniosek dotyczący realizacji ww. praw możesz złożyć: w formie pisemnej na adres: Spółka PIRXON S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3; 80-172 Gdańsk lub drogą e-mailową na adres: biuro@pirxon.com.

10.3. Wniosek powinien wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj.:

 • z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email);
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe).
 

10.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do Ciebie jako wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Cię o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez Ciebie, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

10.5. Należy pamiętać, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia Administratorowi realizację zapytania lub wykonanie zawartej z Tobą umowy, a także uniemożliwia zawarcie umowy.”

 
PIRXON S.A.
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
GPNT, Budynek B, 4 piętro
tel.: +48 58 320 57 34
fax.: +48 58 742 17 18
email: biuro@pirxon.com
NIP: 957-09-94-350
REGON: 220595000
KRS: 0000756045

ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT © 2020 PIRXON